มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

รายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาต่อภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 1/2565 จำนวน 1132 คน

คณะครุศาสตร์จำนวน 391 คน
      1.  สาขาวิชาดนตรีศึกษา  (10)
      2.  สาขาวิชาดนตรีศึกษา  (13)
      3.  สาขาวิชาการสอนภาษาจีน  (21)
      4.  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา  (30)
      5.  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  (28)
      6.  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  (0)