ปีการศึกษา         เช่น 1/2561 หมายถึง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รหัสหมู่เรียน