ปีการศึกษา         
  เช่น 1/2561 หมายถึง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561