หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่เวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนใบ
ปะหน้า
ใบ
รายชื่อ
ใบ
แผนผัง
ใบ
บันทึก
สถานะหมายเหตุ
2/25665 ก.พ..6709.00-11.0072091500128cการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ65128551เสถียรอานนท์Maritaพิมพ์พิมพ์พิมพ์พิมพ์ 
2/25665 ก.พ..6709.00-11.0072091500128cการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ65101061เสถียรบริพัตรMaritaพิมพ์พิมพ์พิมพ์พิมพ์ 
2/25665 ก.พ..6709.00-11.0072091500128cการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ65100951สิทธิชัยอานนท์Maritaพิมพ์พิมพ์พิมพ์พิมพ์ 
2/25665 ก.พ..6709.00-11.0072091500128cการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ65100831สิทธิชัยบริพัตรMaritaพิมพ์พิมพ์พิมพ์พิมพ์ 
2/25665 ก.พ..6709.00-11.0072091500128cการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ65105121สโมสรบริพัตรMaritaพิมพ์พิมพ์พิมพ์พิมพ์ 
2/25665 ก.พ..6709.00-11.0072091500128cการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ65127981สโมสรอานนท์Maritaพิมพ์พิมพ์พิมพ์พิมพ์ 
2/25665 ก.พ..6709.00-11.0072091500128cการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ65102262สิทธิชัยอานนท์Maritaพิมพ์พิมพ์พิมพ์พิมพ์ 
2/25665 ก.พ..6709.00-11.0072091500128cการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ65102261สิทธิชัยเสถียรMaritaพิมพ์พิมพ์พิมพ์พิมพ์ 
2/25667 ก.พ..6709.00-11.0074061551121วัฒนธรรมตะวันตกกับการสื่อสารภาษาอังกฤษ65127432อัญชนา*อุมาพร*Maritaพิมพ์พิมพ์พิมพ์พิมพ์ 
2/25667 ก.พ..6709.00-11.0074051551121วัฒนธรรมตะวันตกกับการสื่อสารภาษาอังกฤษ65127431เพ็ญลักษณ์กฤษณ์Maritaพิมพ์พิมพ์พิมพ์พิมพ์ 
2/256612 ก.พ..6709.00-11.0074061553614cภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจออนไลน์64127432ธรรญญพร*บริพัตรMaritaพิมพ์พิมพ์พิมพ์พิมพ์ 
2/256612 ก.พ..6709.00-11.0074051553614cภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจออนไลน์64127431ขนิษฐาวุฒิชัยMaritaพิมพ์พิมพ์พิมพ์พิมพ์