หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่เวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนใบ
ปะหน้า
ใบ
รายชื่อ
ใบ
แผนผัง
ใบ
บันทึก
สถานะหมายเหตุ
2/25665 ก.พ..6709.00-11.0075111573308cการอ่านและการเขียนภาษาจีน 264127981กิจติพงษ์ปิ่นอนงค์Longพิมพ์พิมพ์พิมพ์พิมพ์ 
2/25667 ก.พ..6709.00-11.0075121571123cภาษาจีนระดับต้น 266127981วิทยา4ชัชภนLongพิมพ์พิมพ์พิมพ์พิมพ์ 
2/25667 ก.พ..6709.00-11.0075021572115cภาษาจีนระดับกลาง 265127981บังอรอานนท์Longพิมพ์พิมพ์พิมพ์พิมพ์