หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่เวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนใบ
ปะหน้า
ใบ
รายชื่อ
ใบ
แผนผัง
ใบ
บันทึก
สถานะหมายเหตุ
2/2566สอบนอกตาราง1561404dการฟัง - พูดภาษาญี่ปุ่น 266105121Junพิมพ์พิมพ์พิมพ์พิมพ์ 
2/2566สอบนอกตาราง1562415dการฟัง - พูดภาษาญี่ปุ่น 465105121Junพิมพ์พิมพ์พิมพ์พิมพ์ 
2/2566สอบนอกตาราง1563406dการฟัง - พูดภาษาญี่ปุ่น 664105121Junพิมพ์พิมพ์พิมพ์พิมพ์