ข้อมูลอาจารย์ผู้คุมสอบประจำปีการศึกษา  2/2565

กณิชฑ์ ธีรสิทธางกูร
กนกกาญจน์ จิรศิริเลิศ
กนิษฐา อินธิชิต
กมลวรรณ พงษ์กุล
กฤษฎารัตน์ ลีเขาสูง
กฤษณ์ คำนนท์
กฤตยา ศรีษะผา
กวีสิปปวิชญ์ เมืองจันทร์
กันทิมา แสงใส
กาญจนา แซ่อึง
กิจติพงษ์ ประชาชิต
กิตติชัย ขันทอง
กิตติธรา พวงธนะสาร
กิตติพงษ์ วงศ์คำ
ขนิษฐา ฉิมพาลี
คนึงชัย วิริยสุนทร
จริยา สายรัตนอินทร์
จรูญ แช่มชื่น
จันทกานต์ พันเลียว
จาริณฒา ศุภวัชระสาร
จารุวรรณ ส่งเสริม
จิตติมา พลศักดิ์
จิตติมาภรณ์ สีหะวงษ์
จิตโสภิณ โสหา
จิรนันต์ รัตนสีวอ
จิรายุ มุสิกา
จีระนันท์ วงศ์วทัญญู
จุฑามณี รุ้งแก้ว
จุฑาสินี ชนะศึก
จุฬารัตน์ บุษบงก์
ชนกพงศ์ ราตรี
ชนมน สุขวงศ์
ชนิดา ตันไพบูลย์
ชนินทร เรืองอุดมสกุล
ชรัณ โภคสกลวาณิช
ชลธิชา โรจนแสง
ชลิดา ภูรินินนาท
ชัชวาลย์ โคตรสงคราม
ชัญน์รภัส สุทาวัน
ชาคริต เฉลิมสุข
ชานนท์ ไชยทองดี
ชำนาญ โสดา
ชุติมา เมฆวัน
ญาณิศา ศรีบุญเรือง
ณัชฐปกรณ์ สีหะวงษ์สกุล
ณัฏฐิยา เกื้อทาน
ณัฏฐ์พัชร์ วณิชย์กุล
ณัฐกร โต๊ะสิงห์
ณัฐกานต์ ขันทอง
ณัฐวัฒน์ บัวทอง
ณัฐวุฒิ พลศรี
ณัฐศรัณย์ อารยะพงศ์
ดนุพล สืบสำราญ
ดรุณวรรณ แมดจ่อง
ดวงจันทร์ โพธิสาร
ดำรงค์ฤทธิ์ จันทรา
ทรณ์ สิทธิศักดิ์
ทวีวัฒน์ คันทา
ทองอุ่น มั่นหมาย
ทัตติยา นครไชย
ทัย กาบบัว
ทิฆัมพร เพทราเวช
ทิพย์สุดา กุมผัน
ทิพวรรณ พานเข็ม
ทิวาพร ทาวะรมย์
ธนพล วิยาสิงห์
ธนะพัฒน์ ทักษิณทร์
ธนวรรณ มุสิกา
ธรชญา ภูมิจิโรธ
ธรรญญพร เพ็งสีแสง
ธัญทิพ บุญเยี่ยม
ธัญญะ สายหมี
ธัญยธรณ์ พิพัฒนมงคลชัย
ธัญวรัตน์ แจ่มใส
ธันยพงศ์ สารรัตน์
นนทยา อิทธิชินบัญชร
นพเรศวร์ ธรรมศรัณยกุล
นรพล รามฤทธิ์
นริสรา ลอยฟ้า
นลินี อำพินธ์
นวพล กรรณมณีเลิศ
นันทพร บุญพรหม
นารีรัตน์ ศรีหล้า
นิตยา มณีนิล
นิตยา แข่งขัน
นิตยา จันทบุตร
นิภาภัฒน ทองคำใส
นิษฐา บุษบงค์
นิโรธ ศรีมันตะ
น้ำผึ้ง ท่าคล่อง
บริพัตร อินปาต๊ะ
บังอร สุขจันทร์
บูรณ์เชน สุขคุ้ม
ปณต นวลใส
ปณัยกร บุญกอบ
ประดิษฐ์ วงศ์สุวรรณ
ประทักษ์ คูณทอง
ประเสริฐ บัวจันอัฐ
ปราณี ศรีบุญเรือง
ปัณณทัต ลำเฟือย
ปาริฉัตร พงษ์คละ
ปาวีณา ฉ่ำกิ่ง
ปิยชนก จันทร์ชัยภักดิ์
ปิยวรรณ กันทอง
ปิ่นอนงค์ จำปาเงิน
พนารัตน์ สังข์อินทร์
พนิดา พานิชกุล
พยุงศักดิ์ คงศิลา
พรชนก แสนทวีสุข สีดาบุตร
พรรณพิลัย ทันตะรี
พรศิริ วิรุณพันธ์
พรหมลิขิต อุรา
พรเทพ เจิมขุนทด
พัชรวรรณ สิทธิศาสตร์
พัชรา ปราชญ์เวทย์
พัชรา พุกไชยนาม
พัฒนพงษ์ โพธิปัสสา
พัณณิตา นันทะกาล
พิชญาพร ศรีบุญเรือง
พิทักษ์ชัย ทางทอง
พินิจ มิชารี
พิมพิลา คงขาว
พิมพ์ลภัส สุขคุ้ม
พิมล วิเศษสังข์
พิศาล สุขขี
พิศาล สมบัติวงค์
พุทธิพร พิธานธนานุกูล
ฟ้า แคมเบล
ภัควัฒน์ จรรยาสุทธิวงศ์
ภาคภูมิ ชินพฤทธิวงศ์
ภาภรณ์ เหล่าพิลัย
ภาวดี ทะไกรราช
ภาวินี ศรีสันต์
ภิรัญญา จันทร์เปล่ง
ภูมิเกียรติ สว่างวงศ์
มัสติกา พิมพ์สุตะ
ยุวดี มัญติยาการกุล
รพีพร โสภากุล
รัตตัญญู ศิลาบุตร
ราชิต เพ็งสีแสง
รุ่งอรุณ เทิดกิจเจริญ
ลัทธกาญจน์ กุยแก้ว
ลัลนา ยุกต์วัฒนพงศ์
ลำไย สิงห์สุข
ลินดา ราเต
ลือศักดิ์ แสวงมี
วรรธนะ พงษ์เสนา
วระเดช ภาวัตเวคิน
วรางคณา วิริยะพันธ์
วรายุทธ อินอร่าม
วศณ มังชาดา
วัชรินทร์ กอกหวาน
วิชชุดา วงศ์พานิชย์
วิชุดา สิงห์คำ
วิพา ชุปวา
วิมลศิริ สีหะวงษ์
วิรยา บุญรินทร์
วิลาวัลย์ ด่านสิริสุข
วิสรุตม์ จางศิริกุล
วิไลรัตน์ รัตนเจริญมิตร
วุฒิชัย นาคเขียว
ศริญญา ศิริเเสน
ศศิธร สมอินทร์
ศิริกมล ประภาสพงษ์
ศิริกร อัตไพบูลย์
ศิริพร พรแสน
ศิริวุฒิ วรรณทอง
สายัณห์ สืบผาง
สิทธิชัย บวชไธสง
สิริกัลยา สุขขี
สิริพร ยศแสน
สิรีธร สุขเจริญ
สุจิรา คงวัน
สุชาดา วีระกุลพิริยะ
สุดาทิพย์ เกษจ้อย
สุทินี เสาร์แก้ว
สุภัทร สายรัตนอินทร์
สุภาพร อามาตย์
สุภาพร พลายระหาร
สุรศักดิ์ จันทา
สุรเชษฐ์ พรมรักษ์
สุวิมล นาเพีย
สุเมต บุญสุด
อธิวัฒน์ สายทอง
อนุชิต อนุพันธ์
อภิชาติ มุกดาม่วง
อภิญญา ไชยรา
อภิรดี ไชยกาล
อภิสิทธิ์ ไชยยงค์
อรธิดา ประสาร
อรพร ทับทิมศรี
อรรถพล ศิริเวชพันธ์
อรุโณทัย บุญชม
อัจฉริยะ ศรีทา
อัญชนา สนิท
อัญดาภา ตังตระกูล
อานนท์ ตั้งพิทักษ์ไกร
อุดมพันธุ์ พิชญ์ประเสริฐ
อุมาพร ประชาชิต
อุรารัตน์ แก้วดวงงาม
อุไรวรรณ เที่ยงสมบูรณ์
เกษม เปนาละวัด
เจนจิรา ปาทาน
เฉลิมพล สวัสดิ์พงษ์
เดชณรงค์ วนสันเทียะ
เตชภณ ทองเติม
เบญจมาศ ฉิมมาลี
เพ็ญลักษณ์ อ่อนทรวง
เมธาวุฒิ พงษ์ธนู
เมธี วิสาพรม
เมธี ไชยหา
เสถียร สีชื่น
เสาวลักษ์ คำถา
เอกพงษ์ วงศ์คำจันทร์
เอกพิชัย สอนศรี
เอกพิสิฐ คำเอี่ยมรัตน์
เอกเทศ แสงลับ
โชคชัย ไตรยสุทธิ
โชติรส นพพลกรัง
ไพบูลย์ สุทธิ
ไมยรา เศรษฐมาศ