1/2558
ตรวจสอบเกรดเฉลี่ยนักศึกษา

รายละเอียดข้อมูล
        50241011 โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
        52123522 โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        52124071 โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
        52141221 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
        53123511 โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน
        53126011 โปรแกรมวิชาการบัญชี
        53141012 โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
        53141111 โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
        53241011 โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
        53241221 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
        53241351 โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
        54122531 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
        54123341 โปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุ่น
        54124010 โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
        54124071 โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
        54124072 โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
        54124113 โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการธุรกิจ
        54125011 โปรแกรมวิชานิติศาสตร์
        54125012 โปรแกรมวิชานิติศาสตร์
        54127033 โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        54129021 โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
        54141011 โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
        54141012 โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
        54141013 โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
        54141111 โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
        54141112 โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
        54141113 โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
        54141211 โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
        54141212 โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
        54141213 โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
        54141221 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
        54141222 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
        54141223 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
        54141261 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
        54141262 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
        54141263 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
        54141311 โปรแกรมวิชาภาษาไทย
        54141312 โปรแกรมวิชาภาษาไทย
        54141313 โปรแกรมวิชาภาษาไทย
        54141321 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
        54141322 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
        54141323 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
        54141351 โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
        54141352 โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
        54141353 โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
        54224113 โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการธุรกิจ
        54225011 โปรแกรมวิชานิติศาสตร์
        54227032 โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        54241011 โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
        54241211 โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
        54241321 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
        55122521 โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
        55122522 โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
        55122541 โปรแกรมวิชาสาธารณสุขชุมชน
        55122542 โปรแกรมวิชาสาธารณสุขชุมชน
        55122543 โปรแกรมวิชาสาธารณสุขชุมชน
        55122544 โปรแกรมวิชาสาธารณสุขชุมชน
        55123341 โปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุ่น
        55123361 โปรแกรมวิชาภาษาจีน
        55123511 โปรแกรมวิชาศิลปศาสตร์ แขนงวิชาการพัฒนาชุมชน
        55123512 โปรแกรมวิชาศิลปศาสตร์ แขนงวิชาการพัฒนาชุมชน
        55123513 โปรแกรมวิชาศิลปศาสตร์ แขนงวิชาการพัฒนาชุมชน
        55123611 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
        55123612 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
        55123613 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
        55124010 โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
        55124041 โปรแกรมวิชาการตลาด
        55124113 โปรแกรมวิชาการจัดการ
        55125011 โปรแกรมวิชานิติศาสตร์
        55125012 โปรแกรมวิชานิติศาสตร์
        55125013 โปรแกรมวิชานิติศาสตร์
        55125014 โปรแกรมวิชานิติศาสตร์
        55126011 โปรแกรมวิชาการบัญชี
        55126013 โปรแกรมวิชาการบัญชี
        55126014 โปรแกรมวิชาการบัญชี
        55127034 โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        55127037 โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        55128311 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี แขนงวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง
        55128401 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
        55128421 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
        55129011 โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์
        55129021 โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
        55141011 โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
        55141012 โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
        55141111 โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
        55141112 โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
        55141113 โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
        55141211 โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
        55141212 โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
        55141213 โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
        55141221 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
        55141222 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
        55141261 โปรแกรมวิชา
        55141262 โปรแกรมวิชา
        55141263 โปรแกรมวิชา
        55141311 โปรแกรมวิชาภาษาไทย
        55141312 โปรแกรมวิชาภาษาไทย
        55141313 โปรแกรมวิชาภาษาไทย
        55141321 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
        55141322 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
        55141323 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
        55141351 โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
        55141352 โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
        55141353 โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
        55222521 โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
        55222531 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
        55222541 โปรแกรมวิชาสาธารณสุขชุมชน
        55223361 โปรแกรมวิชาภาษาจีน
        55223511 โปรแกรมวิชาศิลปศาสตร์ แขนงวิชาการพัฒนาชุมชน
        55223555 โปรแกรมวิชาศิลปศาสตร์ แขนงวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
        55223611 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
        55224010 โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
        55224041 โปรแกรมวิชาการตลาด
        55224071 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
        55224072 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
        55224113 โปรแกรมวิชาการจัดการ
        55225011 โปรแกรมวิชานิติศาสตร์
        55226011 โปรแกรมวิชาการบัญชี
        55226012 โปรแกรมวิชาการบัญชี
        55227031 โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        55227032 โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        55228311 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี แขนงวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง
        55228401 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
        55228421 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
        55228422 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
        55229021 โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
        56120011 โปรแกรมวิชารัฐศาสตร์
        56120012 โปรแกรมวิชารัฐศาสตร์
        56120013 โปรแกรมวิชารัฐศาสตร์
        56120014 โปรแกรมวิชารัฐศาสตร์
        56120015 โปรแกรมวิชารัฐศาสตร์
        56122521 โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
        56122522 โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
        56122531 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
        56122541 โปรแกรมวิชาสาธารณสุขชุมชน
        56122542 โปรแกรมวิชาสาธารณสุขชุมชน
        56122543 โปรแกรมวิชาสาธารณสุขชุมชน
        56122544 โปรแกรมวิชาสาธารณสุขชุมชน
        56122551 โปรแกรมวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
        56123341 โปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุ่น
        56123361 โปรแกรมวิชาภาษาจีน
        56123362 โปรแกรมวิชาภาษาจีน
        56123511 โปรแกรมวิชาศิลปศาสตร์ แขนงวิชาการพัฒนาชุมชน
        56123512 โปรแกรมวิชาศิลปศาสตร์ แขนงวิชาการพัฒนาชุมชน
        56123513 โปรแกรมวิชาศิลปศาสตร์ แขนงวิชาการพัฒนาชุมชน
        56123611 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
        56123612 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
        56123613 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
        56124010 โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
        56124012 โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
        56124041 โปรแกรมวิชาการตลาด
        56124071 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
        56124072 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
        56124073 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
        56124113 โปรแกรมวิชาการจัดการ
        56125011 โปรแกรมวิชานิติศาสตร์
        56125012 โปรแกรมวิชานิติศาสตร์
        56125013 โปรแกรมวิชานิติศาสตร์
        56125014 โปรแกรมวิชานิติศาสตร์
        56126011 โปรแกรมวิชาการบัญชี
        56126012 โปรแกรมวิชาการบัญชี
        56126013 โปรแกรมวิชาการบัญชี
        56126014 โปรแกรมวิชาการบัญชี
        56126015 โปรแกรมวิชาการบัญชี
        56127031 โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        56127032 โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        56127033 โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        56127034 โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        56127035 โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        56128311 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี แขนงวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง
        56128401 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
        56128421 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
        56128422 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
        56129011 โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์
        56129021 โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
        56141011 โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
        56141012 โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
        56141111 โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
        56141112 โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
        56141113 โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
        56141211 โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
        56141212 โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
        56141213 โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
        56141221 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
        56141222 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
        56141261 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์
        56141262 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์
        56141263 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์
        56141301 โปรแกรมวิชาพลศึกษา
        56141302 โปรแกรมวิชาพลศึกษา
        56141311 โปรแกรมวิชาภาษาไทย
        56141312 โปรแกรมวิชาภาษาไทย
        56141313 โปรแกรมวิชาภาษาไทย
        56141321 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
        56141322 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
        56141323 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
        56141351 โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
        56141352 โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
        56141353 โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
        56141381 โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา
        56220011 โปรแกรมวิชารัฐศาสตร์
        56222521 โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
        56222531 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
        56222541 โปรแกรมวิชาสาธารณสุขชุมชน
        56223511 โปรแกรมวิชาศิลปศาสตร์ แขนงวิชาการพัฒนาชุมชน
        56223611 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
        56224041 โปรแกรมวิชาการตลาด
        56224071 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
        56224072 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
        56224113 โปรแกรมวิชาการจัดการ
        56225011 โปรแกรมวิชานิติศาสตร์
        56225521 โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น
        56226011 โปรแกรมวิชาการบัญชี
        56226012 โปรแกรมวิชาการบัญชี
        56227031 โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        56228311 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี แขนงวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง
        56228421 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
        57100301 โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
        57100302 โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
        57100303 โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
        57100601 โปรแกรมวิชาการจัดการ
        57100602 โปรแกรมวิชาการจัดการ
        57100891 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
        57101621 โปรแกรมวิชาการบัญชี
        57101622 โปรแกรมวิชาการบัญชี
        57101623 โปรแกรมวิชาการบัญชี
        57101624 โปรแกรมวิชาการบัญชี
        57101625 โปรแกรมวิชาการบัญชี
        57101626 โปรแกรมวิชาการบัญชี
        57101751 โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
        57101752 โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
        57101753 โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
        57102081 โปรแกรมวิชาศิลปศาสตร์ แขนงวิชาการพัฒนาชุมชน
        57102082 โปรแกรมวิชาศิลปศาสตร์ แขนงวิชาการพัฒนาชุมชน
        57102711 โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
        57102712 โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
        57102713 โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
        57103571 โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
        57103572 โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
        57103573 โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
        57103801 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
        57103802 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
        57103803 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
        57104731 โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา
        57104732 โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา
        57105471 โปรแกรมวิชานิติศาสตร์
        57105472 โปรแกรมวิชานิติศาสตร์
        57105473 โปรแกรมวิชานิติศาสตร์
        57106771 โปรแกรมวิชาพลศึกษา
        57106772 โปรแกรมวิชาพลศึกษา
        57106773 โปรแกรมวิชาพลศึกษา
        57107301 โปรแกรมวิชาภาษาจีน
        57107302 โปรแกรมวิชาภาษาจีน
        57107331 โปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุ่น
        57107561 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
        57107562 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
        57107563 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
        57107581 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
        57107582 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
        57107583 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
        57107871 โปรแกรมวิชาภาษาไทย
        57107872 โปรแกรมวิชาภาษาไทย
        57107873 โปรแกรมวิชาภาษาไทย
        57108351 โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        57108352 โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        57108353 โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        57108354 โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        57108355 โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        57108371 โปรแกรมวิชารัฐศาสตร์
        57108372 โปรแกรมวิชารัฐศาสตร์
        57108373 โปรแกรมวิชารัฐศาสตร์
        57108374 โปรแกรมวิชารัฐศาสตร์
        57108375 โปรแกรมวิชารัฐศาสตร์
        57108376 โปรแกรมวิชารัฐศาสตร์
        57108861 โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
        57108862 โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
        57109191 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
        57109192 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
        57109411 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์
        57109412 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์
        57109413 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์
        57109511 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
        57109512 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
        57109971 โปรแกรมวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
        57111491 โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
        57111492 โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
        57111493 โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
        57111651 โปรแกรมวิชาสาธารณสุขชุมชน
        57111652 โปรแกรมวิชาสาธารณสุขชุมชน
        57111653 โปรแกรมวิชาสาธารณสุขชุมชน
        57111654 โปรแกรมวิชาสาธารณสุขชุมชน
        57112251 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
        57114231 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
        57117341 โปรแกรมวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
        57117931 โปรแกรมวิชาบรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
        57120201 โปรแกรมวิชาการตลาด
        57120231 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
        57120232 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
        57120261 โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์
        57120281 โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
        57121191 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี แขนงวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง
        57121881 โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง
        57128151 โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
        57162711 โปรแกรมวิชาศิลปะและการออกแบบ
        57200601 โปรแกรมวิชาการจัดการ
        57201621 โปรแกรมวิชาการบัญชี
        57202081 โปรแกรมวิชาศิลปศาสตร์ แขนงวิชาการพัฒนาชุมชน
        57205471 โปรแกรมวิชานิติศาสตร์
        57207581 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
        57208351 โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        57208371 โปรแกรมวิชารัฐศาสตร์
        57214231 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
        57220201 โปรแกรมวิชาการตลาด
        57220231 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
        57221191 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี แขนงวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง
        57262711 โปรแกรมวิชาศิลปะและการออกแบบ
        58100601 โปรแกรมวิชาการจัดการ
        58100891 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
        58101621 โปรแกรมวิชาการบัญชี
        58101622 โปรแกรมวิชาการบัญชี
        58101623 โปรแกรมวิชาการบัญชี
        58101624 โปรแกรมวิชาการบัญชี
        58101751 โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
        58101752 โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
        58101753 โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
        58102081 โปรแกรมวิชาศิลปศาสตร์ แขนงวิชาการพัฒนาชุมชน
        58102082 โปรแกรมวิชาศิลปศาสตร์ แขนงวิชาการพัฒนาชุมชน
        58102711 โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
        58102712 โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
        58102713 โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
        58103571 โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
        58103572 โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
        58103573 โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
        58103801 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
        58103802 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
        58103803 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
        58104731 โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา
        58104732 โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา
        58105471 โปรแกรมวิชานิติศาสตร์
        58105472 โปรแกรมวิชานิติศาสตร์
        58105473 โปรแกรมวิชานิติศาสตร์
        58106191 โปรแกรมวิชาประวัติศาสตร์
        58106771 โปรแกรมวิชาพลศึกษา
        58106772 โปรแกรมวิชาพลศึกษา
        58106773 โปรแกรมวิชาพลศึกษา
        58107301 โปรแกรมวิชาภาษาจีน
        58107302 โปรแกรมวิชาภาษาจีน
        58107331 โปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุ่น
        58107561 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
        58107562 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
        58107563 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
        58107581 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
        58107582 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
        58107583 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
        58107871 โปรแกรมวิชาภาษาไทย
        58107872 โปรแกรมวิชาภาษาไทย
        58107873 โปรแกรมวิชาภาษาไทย
        58108351 โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        58108352 โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        58108353 โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        58108354 โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        58108371 โปรแกรมวิชารัฐศาสตร์
        58108372 โปรแกรมวิชารัฐศาสตร์
        58108373 โปรแกรมวิชารัฐศาสตร์
        58108861 โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
        58109191 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
        58109192 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
        58109411 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์
        58109412 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์
        58109413 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์
        58109511 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
        58109651 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
        58109971 โปรแกรมวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
        58111491 โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
        58111492 โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
        58111493 โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
        58111651 โปรแกรมวิชาสาธารณสุขชุมชน
        58111652 โปรแกรมวิชาสาธารณสุขชุมชน
        58112251 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
        58113651 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
        58114231 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
        58117341 โปรแกรมวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
        58117931 โปรแกรมวิชาบรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
        58120201 โปรแกรมวิชาการตลาด
        58120231 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
        58120261 โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์
        58120281 โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
        58121191 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี แขนงวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง
        58121881 โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง
        58128151 โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
        58131221 โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
        58131222 โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
        58132061 โปรแกรมวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
        58132062 โปรแกรมวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
        58137651 โปรแกรมวิชาการสอนภาษาจีน
        58137652 โปรแกรมวิชาการสอนภาษาจีน
        58162711 โปรแกรมวิชาศิลปะและการออกแบบ
        58200601 โปรแกรมวิชาการจัดการ
        58201621 โปรแกรมวิชาการบัญชี
        58202081 โปรแกรมวิชาศิลปศาสตร์ แขนงวิชาการพัฒนาชุมชน
        58205471 โปรแกรมวิชานิติศาสตร์
        58207581 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
        58208351 โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        58208371 โปรแกรมวิชารัฐศาสตร์
        58214231 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
        58220201 โปรแกรมวิชาการตลาด
        58220231 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
        58221191 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี แขนงวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง
        58227281 โปรแกรมวิชาศิลปศาสตร์ แขนงวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
        58232061 โปรแกรมวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร