พิมพ์รายชื่อนักศึกษาประจำหมู่เรียน

คู่มือการใช้งาน


รายละเอียดข้อมูล
        66401171 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
        66301172 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
        66301171 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
        66262451 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
        66259641 สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม
        66228883 สาขาวิชานิติศาสตร์
        66228882 สาขาวิชานิติศาสตร์
        66228881 สาขาวิชานิติศาสตร์
        66222691 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล
        66204032 สาขาวิชาการบัญชี
        66204031 สาขาวิชาการบัญชี
        66202261 สาขาวิชารัฐศาสตร์
        66177961 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
        66162451 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
        66159641 สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม
        66159531 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมวัสดุ
        66128882 สาขาวิชานิติศาสตร์
        66128881 สาขาวิชานิติศาสตร์
        66128662 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        66128661 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        66128551 สาขาวิชานิเทศศาสตร์
        66127981 สาขาวิชาภาษาจีน
        66127432 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
        66127431 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
        66127321 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
        66127212 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
        66127211 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
        66123482 สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา
        66123481 สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา
        66123251 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล
        66123141 สาขาวิชาการตลาด
        66122691 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล
        66122582 สาขาวิชาสังคมศึกษา
        66122581 สาขาวิชาสังคมศึกษา
        66122472 สาขาวิชาภาษาไทย
        66122471 สาขาวิชาภาษาไทย
        66122362 สาขาวิชาการประถมศึกษา
        66122361 สาขาวิชาการประถมศึกษา
        66122131 สาขาวิชาการจัดการ
        66115062 สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
        66115061 สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
        66110522 สาขาวิชาพยาบาล
        66110521 สาขาวิชาพยาบาล
        66109831 สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
        66106332 สาขาวิชาคณิตศาสตร์
        66106331 สาขาวิชาคณิตศาสตร์
        66105121 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
        66104882 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
        66104881 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
        66104142 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
        66104141 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
        66104033 สาขาวิชาการบัญชี
        66104032 สาขาวิชาการบัญชี
        66104031 สาขาวิชาการบัญชี
        66103922 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
        66103921 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
        66102262 สาขาวิชารัฐศาสตร์
        66102261 สาขาวิชารัฐศาสตร์
        66102072 สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
        66102071 สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
        66101121 สาขาวิชาจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
        66101061 สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
        66100951 สาขาวิชาประวัติศาสตร์
        66100941 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
        66100841 สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร
        66100831 สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
        66100792 สาขาวิชาดนตรีศึกษา
        66100791 สาขาวิชาดนตรีศึกษา
        66100732 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
        66100731 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
        66100721 สาขาวิชาการจัดการสนสนเทศดิจิทัล
        66100682 สาขาวิชาพลศึกษา
        66100681 สาขาวิชาพลศึกษา
        66100482 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
        66100481 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
        66100411 สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม
        66100261 สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
        66100141 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
        65307596 สาขาวิชาวิชาชีพครู
        65307595 สาขาวิชาวิชาชีพครู
        65307594 สาขาวิชาวิชาชีพครู
        65307593 สาขาวิชาวิชาชีพครู
        65307592 สาขาวิชาวิชาชีพครู
        65307591 สาขาวิชาวิชาชีพครู
        65301172 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
        65301171 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
        65259641 สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม
        65228882 สาขาวิชานิติศาสตร์
        65228881 สาขาวิชานิติศาสตร์
        65222691 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล
        65204031 สาขาวิชาการบัญชี
        65202261 สาขาวิชารัฐศาสตร์
        65177961 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
        65162451 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
        65159641 สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม
        65159531 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
        65128882 สาขาวิชานิติศาสตร์
        65128881 สาขาวิชานิติศาสตร์
        65128662 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        65128661 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        65128551 สาขาวิชานิเทศศาสตร์
        65127981 สาขาวิชาภาษาจีน
        65127432 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
        65127431 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
        65127321 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
        65127212 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
        65127211 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
        65123251 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล
        65123141 สาขาวิชาการตลาด
        65122691 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล
        65122582 สาขาวิชาสังคมศึกษา
        65122581 สาขาวิชาสังคมศึกษา
        65122472 สาขาวิชาภาษาไทย
        65122471 สาขาวิชาภาษาไทย
        65122362 สาขาวิชาการประถมศึกษา
        65122361 สาขาวิชาการประถมศึกษา
        65122131 สาขาวิชาการจัดการ
        65119642 สาขาวิชาพยาบาล
        65119641 สาขาวิชาพยาบาล
        65115062 สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
        65115061 สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
        65109831 สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
        65106332 สาขาวิชาคณิตศาสตร์
        65106331 สาขาวิชาคณิตศาสตร์
        65105121 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
        65104882 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
        65104881 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
        65104142 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
        65104141 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
        65104032 สาขาวิชาการบัญชี
        65104031 สาขาวิชาการบัญชี
        65103922 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
        65103921 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
        65102262 สาขาวิชารัฐศาสตร์
        65102261 สาขาวิชารัฐศาสตร์
        65102072 สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
        65102071 สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
        65101121 สาขาวิชาจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
        65101061 สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
        65100951 สาขาวิชาประวัติศาสตร์
        65100941 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
        65100841 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
        65100831 สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
        65100792 สาขาวิชาดนตรีศึกษา
        65100791 สาขาวิชาดนตรีศึกษา
        65100732 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
        65100731 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
        65100721 สาขาวิชาการจัดการสนสนเทศดิจิทัล
        65100682 สาขาวิชาพลศึกษา
        65100681 สาขาวิชาพลศึกษา
        65100591 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
        65100482 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
        65100481 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
        65100411 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
        65100261 สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
        65100141 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
        64401171 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
        64307596 สาขาวิชาวิชาชีพครู
        64307595 สาขาวิชาวิชาชีพครู
        64307594 สาขาวิชาวิชาชีพครู
        64307593 สาขาวิชาวิชาชีพครู
        64307592 สาขาวิชาวิชาชีพครู
        64307591 สาขาวิชาวิชาชีพครู
        64301172 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
        64301171 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
        64262451 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
        64259641 สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม
        64228881 สาขาวิชานิติศาสตร์
        64222691 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล
        64204031 สาขาวิชาการบัญชี
        64202261 สาขาวิชารัฐศาสตร์
        64177962 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
        64177961 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
        64162451 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
        64159641 สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม
        64159531 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
        64128882 สาขาวิชานิติศาสตร์
        64128881 สาขาวิชานิติศาสตร์
        64128662 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        64128661 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        64128551 สาขาวิชานิเทศศาสตร์
        64127981 สาขาวิชาภาษาจีน
        64127432 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
        64127431 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
        64127321 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
        64127212 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
        64127211 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
        64123251 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล
        64123141 สาขาวิชาการตลาด
        64122691 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล
        64122582 สาขาวิชาสังคมศึกษา
        64122581 สาขาวิชาสังคมศึกษา
        64122472 สาขาวิชาภาษาไทย
        64122471 สาขาวิชาภาษาไทย
        64122362 สาขาวิชาการประถมศึกษา
        64122361 สาขาวิชาการประถมศึกษา
        64122131 สาขาวิชาการจัดการ
        64115062 สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
        64115061 สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
        64109831 สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
        64106332 สาขาวิชาคณิตศาสตร์
        64106331 สาขาวิชาคณิตศาสตร์
        64105121 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
        64104882 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
        64104881 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
        64104142 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
        64104141 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
        64104032 สาขาวิชาการบัญชี
        64104031 สาขาวิชาการบัญชี
        64103922 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
        64103921 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
        64102262 สาขาวิชารัฐศาสตร์
        64102261 สาขาวิชารัฐศาสตร์
        64102072 สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
        64102071 สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
        64101121 สาขาวิชาจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
        64101062 สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
        64101061 สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
        64100951 สาขาวิชาประวัติศาสตร์
        64100941 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
        64100841 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
        64100831 สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
        64100792 สาขาวิชาดนตรีศึกษา
        64100791 สาขาวิชาดนตรีศึกษา
        64100732 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
        64100731 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
        64100682 สาขาวิชาพลศึกษา
        64100681 สาขาวิชาพลศึกษา
        64100591 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
        64100482 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
        64100481 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
        64100411 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
        64100371 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง
        64100261 สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
        64100141 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
        63307596 สาขาวิชาวิชาชีพครู
        63307595 สาขาวิชาวิชาชีพครู
        63307594 สาขาวิชาวิชาชีพครู
        63307593 สาขาวิชาวิชาชีพครู
        63307592 สาขาวิชาวิชาชีพครู
        63307591 สาขาวิชาวิชาชีพครู
        63301171 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
        63262451 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
        63228881 สาขาวิชานิติศาสตร์
        63228661 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        63204031 สาขาวิชาการบัญชี
        63202261 สาขาวิชารัฐศาสตร์
        63162451 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
        63159641 สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม
        63159531 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
        63128882 สาขาวิชานิติศาสตร์
        63128881 สาขาวิชานิติศาสตร์
        63128661 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        63128551 สาขาวิชานิเทศศาสตร์
        63127982 สาขาวิชาภาษาจีน
        63127981 สาขาวิชาภาษาจีน
        63127433 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
        63127432 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
        63127431 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
        63127321 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
        63127212 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
        63127211 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
        63123251 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
        63123141 สาขาวิชาการตลาด
        63122691 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล
        63122582 สาขาวิชาสังคมศึกษา
        63122581 สาขาวิชาสังคมศึกษา
        63122472 สาขาวิชาภาษาไทย
        63122471 สาขาวิชาภาษาไทย
        63122362 สาขาวิชาการประถมศึกษา
        63122361 สาขาวิชาการประถมศึกษา
        63122131 สาขาวิชาการจัดการ
        63115062 สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
        63115061 สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
        63109831 สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
        63106332 สาขาวิชาคณิตศาสตร์
        63106331 สาขาวิชาคณิตศาสตร์
        63105121 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
        63104882 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
        63104881 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
        63104142 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
        63104141 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
        63104033 สาขาวิชาการบัญชี
        63104032 สาขาวิชาการบัญชี
        63104031 สาขาวิชาการบัญชี
        63103922 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
        63103921 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
        63102262 สาขาวิชารัฐศาสตร์
        63102261 สาขาวิชารัฐศาสตร์
        63102072 สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
        63102071 สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
        63101121 สาขาวิชาจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
        63101062 สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
        63101061 สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
        63100951 สาขาวิชาประวัติศาสตร์
        63100941 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
        63100841 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
        63100831 สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
        63100792 สาขาวิชาดนตรีศึกษา
        63100791 สาขาวิชาดนตรีศึกษา
        63100732 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
        63100731 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
        63100721 สาขาวิชาบรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
        63100682 สาขาวิชาพลศึกษา
        63100681 สาขาวิชาพลศึกษา
        63100591 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
        63100482 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
        63100481 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
        63100411 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
        63100371 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง
        63100261 สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
        63100141 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
        62307596 สาขาวิชาวิชาชีพครู
        62307595 สาขาวิชาวิชาชีพครู
        62307594 สาขาวิชาวิชาชีพครู
        62307593 สาขาวิชาวิชาชีพครู
        62307592 สาขาวิชาวิชาชีพครู
        62307591 สาขาวิชาวิชาชีพครู
        62301171 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
        62228881 สาขาวิชานิติศาสตร์
        62223251 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
        62222131 สาขาวิชาการจัดการ
        62204031 สาขาวิชาการบัญชี
        62202261 สาขาวิชารัฐศาสตร์
        62162451 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
        62159641 สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม
        62159531 สาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
        62128882 สาขาวิชานิติศาสตร์
        62128881 สาขาวิชานิติศาสตร์
        62128661 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        62128551 สาขาวิชานิเทศศาสตร์
        62127981 สาขาวิชาภาษาจีน
        62127432 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
        62127431 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
        62127321 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
        62127212 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
        62127211 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
        62123251 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
        62123141 สาขาวิชาการตลาด
        62122691 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล
        62122582 สาขาวิชาสังคมศึกษา
        62122581 สาขาวิชาสังคมศึกษา
        62122472 สาขาวิชาภาษาไทย
        62122471 สาขาวิชาภาษาไทย
        62122362 สาขาวิชาการประถมศึกษา
        62122361 สาขาวิชาการประถมศึกษา
        62122131 สาขาวิชาการจัดการ
        62115062 สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
        62115061 สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
        62109831 สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
        62106332 สาขาวิชาคณิตศาสตร์
        62106331 สาขาวิชาคณิตศาสตร์
        62105121 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
        62104882 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
        62104881 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
        62104142 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
        62104141 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
        62104033 สาขาวิชาการบัญชี
        62104032 สาขาวิชาการบัญชี
        62104031 สาขาวิชาการบัญชี
        62103922 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
        62103921 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
        62102262 สาขาวิชารัฐศาสตร์
        62102261 สาขาวิชารัฐศาสตร์
        62102072 สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
        62102071 สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
        62101062 สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
        62101061 สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
        62100951 สาขาวิชาประวัติศาสตร์
        62100941 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
        62100841 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
        62100831 สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
        62100792 สาขาวิชาดนตรีศึกษา
        62100791 สาขาวิชาดนตรีศึกษา
        62100732 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
        62100731 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
        62100721 สาขาวิชาบรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
        62100682 สาขาวิชาพลศึกษา
        62100681 สาขาวิชาพลศึกษา
        62100591 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
        62100482 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
        62100481 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
        62100411 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
        62100371 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง
        62100261 สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
        62100141 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
        61307596 สาขาวิชาวิชาชีพครู
        61307595 สาขาวิชาวิชาชีพครู
        61307594 สาขาวิชาวิชาชีพครู
        61307593 สาขาวิชาวิชาชีพครู
        61307592 สาขาวิชาวิชาชีพครู
        61307591 สาขาวิชาวิชาชีพครู
        61301171 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
        61262451 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
        61259641 สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม
        61228881 สาขาวิชานิติศาสตร์
        61228661 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        61227431 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
        61223251 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
        61222131 สาขาวิชาการจัดการ
        61204031 สาขาวิชาการบัญชี
        61202261 สาขาวิชารัฐศาสตร์
        61201061 สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
        61162451 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
        61159641 สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม
        61159531 สาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
        61128881 สาขาวิชานิติศาสตร์
        61128662 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        61128661 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        61128551 สาขาวิชานิเทศศาสตร์
        61127982 สาขาวิชาภาษาจีน
        61127981 สาขาวิชาภาษาจีน
        61127432 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
        61127431 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
        61127321 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
        61127212 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
        61127211 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
        61123251 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
        61123141 สาขาวิชาการตลาด
        61122582 สาขาวิชาสังคมศึกษา
        61122581 สาขาวิชาสังคมศึกษา
        61122472 สาขาวิชาภาษาไทย
        61122471 สาขาวิชาภาษาไทย
        61122362 สาขาวิชาการประถมศึกษา
        61122361 สาขาวิชาการประถมศึกษา
        61122131 สาขาวิชาการจัดการ
        61115062 สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
        61115061 สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
        61109831 สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
        61106332 สาขาวิชาคณิตศาสตร์
        61106331 สาขาวิชาคณิตศาสตร์
        61105121 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
        61104882 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
        61104881 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
        61104142 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
        61104141 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
        61104033 สาขาวิชาการบัญชี
        61104032 สาขาวิชาการบัญชี
        61104031 สาขาวิชาการบัญชี
        61103922 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
        61103921 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
        61102262 สาขาวิชารัฐศาสตร์
        61102261 สาขาวิชารัฐศาสตร์
        61102072 สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
        61102071 สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
        61101062 สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
        61101061 สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
        61100951 สาขาวิชาประวัติศาสตร์
        61100941 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
        61100841 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
        61100831 สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
        61100792 สาขาวิชาดนตรีศึกษา
        61100791 สาขาวิชาดนตรีศึกษา
        61100732 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
        61100731 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
        61100682 สาขาวิชาพลศึกษา
        61100681 สาขาวิชาพลศึกษา
        61100591 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
        61100482 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
        61100481 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
        61100411 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
        61100371 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง
        61100261 สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
        61100141 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์