ข้อมูลอาจารย์ผู้สอนประจำปีการศึกษา  1/2566

David Philpott+อินทิรา ศักดิ์เมียนแก้ว
Jun Miki
Liang Yujing
Liang Yujing+Long LiHua
Long LiHua
Miss Marita Magnell
กณิชฑ์ ธีรสิทธางกูร
กนกกาญจน์ จิรศิริเลิศ
กนิษฐา อินธิชิต
กมลวรรณ พงษ์กุล
กมลวรรณ พงษ์กุล+เมธี ไชยหา
กริชบดินทร์ ผิวหอม
กฤษฎารัตน์ ลีเขาสูง
กฤษณ์ คำนนท์
กฤตยา ศรีษะผา
กวินวัฒน์ หิรัญบูรณะ
กวีสิปปวิชญ์ เมืองจันทร์
กันทิมา แสงใส
กันทิมา แสงใส+ชรัณ โภคสกลวาณิช
กันทิมา แสงใส+ทิวาพร ทาวะรมย์
กาญจนา แซ่อึง
กิจติพงษ์ ประชาชิต
กิตติชัย ขันทอง
กิตติธรา พวงธนะสาร
กิตติพงษ์ วงศ์คำ
กุลวุฒิ แสนศักดิ์
ขนิษฐา ฉิมพาลี
ขนิษฐา ฉิมพาลี+เมธาวุฒิ พงษ์ธนู
คนึงชัย วิริยสุนทร
คนึงชัย วิริยะสุนทร+พัชรา ปราชญ์เวทย์
คนึงชัย วิริยะสุนทร+ภิรัญญา จันทร์เปล่ง
จริยา สายรัตนอินทร์
จริยา สายรัตนอินทร์+ทิวาพร ทาวะรมย์
จรูญ แช่มชื่น
จันทกานต์ พันเลียว
จาริณฒา ศุภวัชระสาร+สุทธินี เสาร์แก้ว+ลัดดา แสนสีห
จิตติมา พลศักดิ์
จิตติมาภรณ์ สีหะวงษ์
จิตติมาภรณ์ สีหะวงษ์+สมาน อัศวภูมิ
จิตโสภิณ โสหา
จินต์จุฑา จินดานิรดุล
จินต์จุฑา จินดานิรดุล+Lv jin xin
จิรนันต์ รัตนสีวอ
จิรนันต์ รัตสีวอ+จีระนันท์ วงศ์วทัญญู
จิรนันต์ รัตสีวอ+สุเมต บุญสุด
จิรายุ มุสิกา
จิรายุ มุสิกา+คณะ คณะ
จิรายุ มุสิกา+ธนวรรณ มุสิกา
จีระนันท์ วงศ์วทัญญู
จีระนันท์ วงศ์วทัญญ+คณะ คณะ
จีระนันท์ วงศ์วทัญญู+ธนวรรณ มุสิกา
จุฑามณี รุ้งแก้ว
จุฑามาศ แก้วจันดี
จุฑาสินี ชนะศึก
จุฬารัตน์ บุษบงก์
ชนมน สุขวงศ์
ชนิดา ตันไพบูลย์
ชนินทร เรืองอุดมสกุล
ชรัณ โภคสกลวาณิช+วิสรุตม์ จางศิริกุล
ชรัณ โภคสกลวาณิช+สิทธิชัย บวชไธสง
ชลธิชา โรจนแสง
ชลธิชา โรจนแสง+คณะ คณะ
ชลิดา ภูรินินนาท
ชัชภน จินภัทรพรกุล
ชัชภน จินภัทรพรกุล+จันทกานต์ พันเลียว
ชัญน์รภัส สุทาวัน+ทัย กาบบัว+กาญจนา แซ่อึง
ชาคริต เฉลิมสุข
ชาคริต เฉลิมสุข+คณะ คณะ
ชาคริต เฉลิมสุข+ธัญญะ สายหมี+สุรเชษฐ์ พรมรักษ์
ชานนท์ ไชยทองดี
ชานนท์ ไชยทองดี+คณะ คณะ
ชำนาญ โสดา
ชุติมา เมฆวัน
ชูวิทย์ นาเพีย
ชูเกียรติ พงศ์พนาพิพัฒน์
ญาณิศา ศรีบุญเรือง
ณัชฐปกรณ์ สีหะวงษ์สกุล
ณัฏฐิยา เกื้อทาน
ณัฏฐ์พัชร์ วณิชย์กุล
ณัฐกร โต๊ะสิงห์
ณัฐกร โต๊ะสิงห์+คณะ คณะ
ณัฐกานต์ ขันทอง
ณัฐวัฒน์ บัวทอง
ณัฐวัฒน์ บัวทอง+ฐิติวัฒน์ แขมคำ
ณัฐวัฒน์ บัวทอง+ณัฐธนนธ์ บัวทอง
ณัฐวัฒน์ บัวทอง+ประสิทธิศักดิ์ ฝอยทอง
ณัฐวุฒิ พลศรี
ณัฐศรัณย์ อารยะพงศ์
ดนุพล สืบสำราญ
ดรุณวรรณ แมดจ่อง+ญาณิศา ศรีบุญเรือง
ดวงจันทร์ โพธิสาร
ดวงจันทร์ โพธิสาร+สายัณห์ สืบผาง
ดำรงค์ฤทธิ์ จันทรา
ดำรงค์ฤทธิ์ จันทรา+คณะ คณะ
ทรณ์ สิทธิศักดิ์
ทรณ์ สิทธิศักดิ์+จักรพงศ์ แสนสุข
ทวีวัฒน์ คันทา
ทวีวัฒน์ คันทา+อุดมพันธ์ พิชญ์ประเสริฐ
ทองอุ่น มั่นหมาย
ทองอุ่น มั่นหมาย+คณะ คณะ
ทัตติยา นครไชย+ปัณณทัต จันพานิช
ทัย กาบบัว
ทัย กาบบัว+กาญจนา แซ่อึง
ทิฆัมพร เพทราเวช
ทิพย์สุดา กุมผัน
ทิพย์สุดา กุมผัน+ณัฐกร โต๊ะสิงห์
ทิพวรรณ พานเข็ม
ทิพวรรณ พานเข็ม+คณะ คณะ
ทิวาพร ทาวะรมย์+ทวีวัฒน์ คันทา
ทิวาพร ทาวะรมย์+วิสรุตม์ จางศิริกุล
ธนพล วิยาสิงห์
ธนะพัฒน์ ทักษิณทร์
ธนะพัฒน์ ทักษิณทร์+จุฑามาศ แก้วจันดี
ธนวรรณ มุสิกา
ธรชญา ภูมิจิโรธ
ธรชญา ภูมิจิโรจ+นิษฐา บุศบงค์
ธรรญญพร เพ็งสีแสง
ธรรญญพร เพ็งสีแสง+อธิวัฒน์ สายทอง
ธัญทิพ บุญเยี่ยม
ธัญญะ สายหมี
ธัญญะ สายหมี+คณะ คณะ
ธัญยธรณ์ พิพัฒนมงคลชัย
ธัญวรัตน์ แจ่มใส
ธันยพงศ์ สารรัตน์
ธีรพงศ์ สงผัด
นนทยา อิทธิชินบัญชร
นพเรศวร์ ธรรมศรัณยกุล
นพเรศวร์ ธรรมศรัณยกุล+วิลาวัลย์ ด่านสิริสุข
นภวรรณ ชาติมนตรี
นรพล รามฤทธิ์
นรพล รามฤทธิ์+ลัลนา ยุกต์วัฒนพงษ์
นริสรา ลอยฟ้า
นลินี อำพินธ์
นลินี อำพินธ์+ชัชภน จินภัทรพรกุล
นลินี อำพินธ์+ปิ่นอนงค์ จำปาเงิน
นลินี อำพินธ์+ภิรัญญา จันทร์เปล่ง
นวพล กรรณมณีเลิศ
นวพล กรรณมณีเลิศ+จันทกานต์ พันเลียว
นารีรัตน์ ศรีหล้า
นิตยา มณีนิล
นิตยา แข่งขัน
นิภาภัฒน ทองคำใส
นิษฐา บุษบงค์+ธนัญชกร ส่งเสริม
นิโรธ ศรีมันตะ
น้ำผึ้ง ท่าคล่อง+คณะ คณะ
บริพัตร อินปาต๊ะ
บังอร สุขจันทร์
บังอร สุขจันทร์+ชูเกียรติ พงศ์พนาพิพัฒน์
บูรณ์เชน สุขคุ้ม
บูรณ์เชน สุขคุ้ม+อานนท์ ตั้งพิทักษ์ไกร
ปกรณ์ชัย สุพัฒน์
ปกรณ์ชัย สุพัฒน์+สิริกัลยา สุขขี
ปฏิมากร จริยฐิติพงศ์
ปณต นวลใส
ปณัยกร บุญกอบ
ประกาศิต อานุภาพแสนยากร+จุฬารัตน์ บุษบงก์
ประกาศิต อานุภาพแสนยากร+สมาน อัศวภูมิ
ประจวบ จันทร์หมื่น
ประดิษฐ์ วงศ์สุวรรณ
ประทักษ์ คูณทอง
ประเสริฐ บัวจันอัฐ
ปราณี ศรีบุญเรือง
ปรารถนา มะลิไทย
ปรารถนา มะลิไทย+เอกพงษ์ วงศ์คำจันทร์
ปัญญณัฐ ศักดิ์สิทธานุภาพ
ปัญญณัฐ ศักดิ์สิทธานุภาพ+คณะ คณะ
ปัณณทัต จันพานิช+ชนิดาภา ขอสุขวรกุล+คณะ คณะ
ปัณณทัต ลำเฟือย+พรรณพิลัย ทันตะรี
ปาริฉัตร พงษ์คละ
ปาวีณา ฉ่ำกิ่ง
ปิยฉัตร ทองแพง
ปิยชนก จันทร์ชัยภักดิ์
ปิยวรรณ กันทอง
ปิยวรรณ กันทอง+พัณณิตา นันทะกาล
ปิ่นอนงค์ จำปาเงิน
ปิ่นอนงค์ จำปาเงิน+จันทกานต์ พันเลียว
พงษ์ศักดิ์ ทองพันชั่ง
พงษ์ศักดิ์ ทองพันชั่ง+ อุดมพันธ์ พิชญ์ประเสริฐ
พชร พิฆาตไพรี
พชร พิฆาตไพรี+รุ่งอรุณ เทิดกิจเจริญ+เอกพิชัย สอนศร
พนารัตน์ สังข์อินทร์
พนารัตน์ สังข์อินทร์+ธนวรรณ มุสิกา
พนารัตน์ สังข์อินทร์+วิมลศิริ สีหะวงษ์+สายัณห์ สืบ
พนิดา พานิชกุล
พยุงศักดิ์ คงศิลา
พรชนก แสนทวีสุข สีดาบุตร
พรศิริ วิรุณพันธ์
พรหมลิขิต อุรา
พรเทพ เจิมขุนทด
พัชรวรรณ สิทธิศาสตร์
พัชรวรรณ สิทธิศาสตร์+คณะ คณะ
พัชรา พุกไชยนาม
พัชรา พุกไชยนาม+Lv jin xin
พัฒนพงษ์ โพธิปัสสา
พัณณิตา นันทะกาล
พัณณิตา นันทะกาล+ชัชภน จินภัทรพรกุล
พัณณิตา นันทะกาล+สิทธิชัย บวชไธสง
พิชญาพร ศรีบุญเรือง
พิทักษ์ชัย ทางทอง
พินิจ มิชารี
พิมพิลา คงขาว
พิมพ์ลภัส สุขคุ้ม
พิมพ์ลภัส เสียงหวาน+ประสิทธิศักดิ์ ฝอยทอง
พิมล วิเศษสังข์
พิมล วิเศษสังข์+ทวีศักดิ์ นามศรี
พิมล วิเศษสังข์+ปกรณ์ชัย สุพัฒน์
พิศาล สุขขี
พิศาล สมบัติวงค์
ฟ้า แคมเบล
ฟ้า แคมเบล+ชรัณ โภคสกลวาณิช
ภัควัฒน์ จรรยาสุทธิวงศ์
ภัควัฒน์ จรรยาสุทธิวงศ์+วนิดา พรมหล้า
ภัควัฒน์ จรรยาสุทธิวงศ์+เสน่ห์ นามจันทรา
ภาคภูมิ ชินพฤทธิวงศ์
ภาดล อามาตย์
ภาภรณ์ เหล่าพิลัย
ภาวดี ทะไกรราช
ภาวินี ศรีสันต์+พุทธิพร พิธานธนานุกุล+คณะ คณะ
ภิรัญญา จันทร์เปล่ง
ภูมิเกียรติ สว่างวงศ์
มัสติกา พิมพ์สุตะ
ยุวดี มัญติยาการกุล
ยุวดี มัญติยาการกุล+ประสิทธิ์ศักดิ์ ฝอยทอง
รพีพร โสภากุล
รัตตัญญู ศิลาบุตร
ราชิต เพ็งสีแสง
ราชิต เพ็งสีแสง+คณะ คณะ
ลัทธกาญจน์ กุยแก้ว
ลัลนา ยุกต์วัฒนพงศ์
ลำไย สิงห์สุข
ลำไย สิงห์สุข+พัชรา ปราชญ์เวทย์
ลินดา ราเต
ลือศักดิ์ แสวงมี
วรรธนะ พงษ์เสนา
วระเดช ภาวัตเวคิน
วระเดช ภาวัตเวคิน+ฐิติวัฒน์ แขมคำ
วระเดช ภาวัตเวคิน+ตรีเนตร สาระพงษ์
วรางคณา วิริยะพันธ์
วรายุทธ อินอร่าม
วรายุทธ อินอร่าม+ภูมิเกียรติ สว่างวงศ์
วศณ มังชาดา
วัชรินทร์ กอกหวาน
วารี นันทสิงห์
วิชชุดา วงศ์พานิชย์
วิชชุดา วงศ์พานิชย์+สุเทวี คงคูณ
วิชุดา สิงห์คำ
วิพา ชุปวา
วิภาวดี ทวี
วิมล หลักรัตน์
วิมลศิริ สีหะวงษ์
วิมลศิริ สีหะวงษ์+สายัณห์ สืบผาง
วิรยา บุญรินทร์
วิรยา บุญรินทร์+ปราณี ศรีบุญเรือง+ไมยรา เศรษฐมาศ
วิลาวัลย์ ด่านสิริสุข
วิสรุตม์ จางศิริกุล
วิสรุตม์ จางศิริกุล+พัชรา ปราชญ์เวทย์
วิไลรัตน์ รัตนเจริญมิตร
วิไลวรรณ สิงห์เจริญ+ทิพวรรณ พานเข็ม
วุฒิชัย นาคเขียว
ศศิธร สมอินทร์
ศิริกมล ประภาสพงษ์
ศิริกมล ประภาสพงษ์+สหัสา พลนิล
ศิริวุฒิ วรรณทอง
ศิริวุฒิ วรรณทอง+คณะ คณะ
สมาน อัศวภูมิ+คณะ คณะ
สมาน อัศวภูมิ+พงษ์ศักดิ์ ทองพันชั่ง
สมาน อัศวภูมิ+อุดมพันธ์ุ พิชญ์ประเสริฐ
สหัสา พลนิล
สาคร แก้วสมุทร์
สายัณห์ สืบผาง
สายัณห์ สืบผาง+ณัฏฐ์พัชร์ วณิชย์กุล
สายัณห์ สืบผาง+ดวงจันทร์ โพธิสาร+วิมลศิริ สีหะวงษ์
สายใจ จิตสัมฤทธิ์
สิทธิชัย บวชไธสง
สิทธิชัย บวชไธสง+พรชนก แสนทวีสุข สีดาบุตร
สิริกัลยา สุขขี
สิริพร ยศแสน
สุกัญญา เหล่าแค
สุจิรา คงวัน
สุชาดา วีระกุลพิริยะ
สุดาทิพย์ เกษจ้อย
สุดาทิพย์ เกษจ้อย+ดรุณวรรณ แมดจ่อง
สุดาทิพย์ เกษจ้อย+พิมพ์ลภัส สุขคุ้ม
สุภัทร สายรัตนอินทร์
สุภัทรษร ทวีจันทร์
สุภัทรษร ทวีจันทร์+ปิยฉัตร ทองแพง
สุภาพร อามาตย์
สุรศักดิ์ จันทา
สุรศักดิ์ ศรีกระจ่าง+คณะ คณะ
สุรศักดิ์ จันทา+กิตติชัย ขันทอง
สุรศักดิ์ ศรีกระจ่าง+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร
สุวิมล นาเพีย
สุเทวี คงคูณ
สุเทวี คงคูณ+ลือศักดิ์ แสวงมี
สุเมต บุญสุด
หยก วรรณคำ
อธิชาติ บุญญยศยิ่ง
อธิชาติ บุญญยศยิ่ง+อนันศักดิ์ พวงอก
อธิวัฒน์ สายทอง
อนันศักดิ์ พวงอก+สิทธิชัย บวชไธสง
อนุชิต อนุพันธ์
อนุพันธ์ สุวรรณพันธ์
อนุพันธ์ สุวรรณพันธ์+ไมยรา เศรษฐมาศ
อนุวัฒน์ ศรีสุวรรณ์
อภิชาติ มุกดาม่วง
อภิญญา ไชยรา
อภิญญา ไชยรา+คณะ คณะ
อภิรดี ไชยกาล
อภิสิทธิ์ ไชยยงค์
อรธิดา ประสาร
อรพร ทับทิมศรี
อรพร ทับทิมศรี+ชนิดาภา ขอสุขวรกุล+อุไรวรรณ เที่ยงส
อรพร ทับทิมศรี+ธนัญชกร ส่งเสริม
อรรถพล ศิริเวชพันธ์
อรุโณทัย บุญชม
อรุโณทัย บุญชม+Lv jin xin
อลงกต แผนสนิท
อัจฉริยะ ศรีทา
อัญชนา สนิท
อัญชนา สนิท+หยก วรรณคำ
อัฐพร กิ่งบู
อานนท์ ตั้งพิทักษ์ไกร
อาสนะ เชิดชู
อาสนะ เชิดชู+จริยา สายรัตนอินทร์
อุดมพันธุ์ พิชญ์ประเสริฐ
อุดมพันธ์ุ พิชญ์ประเสริฐ+จิตติมาภรณ์ สีหะวงษ์
อุมาพร ประชาชิต
อุรารัตน์ แก้วดวงงาม
อุไรวรรณ เที่ยงสมบูรณ์+คณะ คณะ
เกษม เปนาละวัด
เจนจิรา ปาทาน
เจนจิรา ปาทาน+เอกเทศ แสงลับ
เจษฎา ชาตรี
เจษฎา โพนแก้ว
เจษฎา ชาตรี+กนิษฐา อินธิชิต
เฉลิมพล สวัสดิ์พงษ์
เชิดศักดิ์ ฉายถวิล
เชี่ยวชาญ แสงทอง
เดชณรงค์ วนสันเทียะ
เตชภณ ทองเติม
เตชภณ ทองเติม+คณะ คณะ
เตชภณ ทองเติม+พรหมลิขิต อุรา
เตชิต ศิรวงศ์เดชา
เบญจมาศ ฉิมมาลี
เพ็ญลักษณ์ อ่อนทรวง
เมธาวุฒิ พงษ์ธนู
เมธาวุฒิ พงษ์ธนู+จิรนันต์ รัตสีวอ
เมธี วิสาพรม
เมธี ไชยหา
เมธี ไชยหา+นรพล รามฤทธิ์
เสถียร สีชื่น
เสถียร สีชื่น+ภาวดี ทะไกรราช
เสาวลักษ์ คำถา
เอกพงษ์ วงศ์คำจันทร์
เอกพิสิฐ คำเอี่ยมรัตน์
เอกเทศ แสงลับ
เอมอร แสนภูวา
โชคชัย ไตรยสุทธิ
โชติรส นพพลกรัง
โชติรส นพพลกรัง+พิศาล สมบัติวงค์
โพธิ์พงศ์ ฉัตรนันทภรณ์
ไพบูลย์ สุทธิ
ไมยรา เศรษฐมาศ